BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 18.02.2019 r.

ZPF.271.1.1.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

 

„Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Poz. 2 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie czyją własność stanowi materiał z rozbiórki krawężników betonowych wraz z ławą? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 2:

Poz. 3 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czyją własność stanowi materiał z rozbiórki chodników z elementów betonowych? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.


Pytanie 3:

Poz. 4 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czyją własność stanowi materiał z rozbiórki obrzeży betonowych? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 4:

Poz. 7 Przedmiaru robót: proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki ogrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 5 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 5:

Poz. 28 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy obmiar 15,00 m ścieków z elementów betonowych jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obmiar 15,00 m ścieków z elementów betonowych jest prawidłowy (występuje na łuku).

 

Pytanie 6:

Poz. 30 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy obmiar 220,00 m odmulenia rowów z namułu jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obmiar 220,00 m odmulenia rowów z namułu jest prawidłowy (występuje za ciągiem pieszo rowerowym).

 

Pytanie 7:

Poz. 35 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wykonanie poboczy mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 mm w II gatunku, czy też wymaga aby zastosować kruszywo w I gatunku posiadające uziarnienie ciągłe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania kruszywa tylko i wyłącznie w I gatunku o uziarnieniu ciągłym.

 

 

                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                      Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert.


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:48  

Służby gminne