BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 19.02.2019 r.

ZPF.271.1.2.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)


Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją techniczną na przedmiotowym zadaniu Wykonawca ma pozostawić istniejące płyty betonowe, które po oczyszczeniu należy skropić emulsją modyfikowaną i ułożyć geosiatkę o parametrach 100/100 kN/m2.

Następnie należy wbudować dwie warstwy bitumiczne: 5cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Zwracamy uwagę, że zastosowanie tego typu rozwiązania może spowodować usterki w czasie eksploatacji nawierzchni. Wykonanie warstw asfaltowych na płytach betonowych o bardzo dużej sztywności (zbrojonych) może spowodować wystąpienie spękań na powierzchni warstwy ścieralnej ze względu na duże różnice w sztywności warstw, jak również spękania poprzeczne w miejscach łączeń płyt betonowych (w niektórych miejscach bardzo duże odstępy). Zwracamy także uwagę, że spadki poprzeczne i podłużne nie są odpowiednio wyprofilowane na płytach, więc wykonanie tylko dwóch warstw bitumicznych może nie zapewnić wymaganych równości.

Zastosowanie geosiatki zmniejsza ryzyko wystąpienia spękań na warstwach asfaltowych, jednak w naszej ocenie nie jest to rozwiązanie gwarantujące z całą pewnością brak usterek nawierzchni w trakcie eksploatacji. W związku z powyższym Wykonawca w okresie gwarancji nie może brać więc na siebie odpowiedzialności za powstałe usterki.

Celowym było by zastosowanie warstwy rozprężającej i zwiększającej nośność konstrukcji z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) C90/3.

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający podtrzymuje wykonanie konstrukcji jak w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku km 0+100 - 0+663,2 istniejącej nawierzchni betonowej oprócz przyklejenia geosiatki o parametrach 100x100kN/m2 do wykonania są 3 warstwy bitumiczne: warstwa profilowa z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej w ilości 125 kg/m2 (średnio 5 cm) w celu uzyskania wymaganych spadków oraz równości, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm i warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Założone wzmocnienie było analizowane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i dlatego zastosowano geosiatkę. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) na istniejącej nawierzchni z uwagi na możliwość gromadzenia się wody pod warstwami bitumicznymi. Zamawiający wymaga wykonania zadania o konstrukcji zgodnej z dokumentacją.

Zamawiający wymaga gwarancji na cały zakres zadania na okres jaki Wykonawca określi w przedziale 36 – 60 miesięcy.

 

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozbiórkowej ogrodzeń oraz lamp oświetleniowych wraz z podaniem ich miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki ogrodzeń i lamp stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 5 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 3:

Czy zamawiający posiada tabelaryczne zestawienie zjazdów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia powierzchni zjazdów – łączna powierzchnia zjazdów zgodnie z przedmiarem wynosi 441m2 do wykonania na 21 zjazdach wskazanych w dokumentacji.

 

                   BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

 

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert.


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 19 lutego 2019 14:49  

Służby gminne