BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem

 

Rudnik nad Sanem, dnia 05.04.2019 r

 

 

ZPF.271.1.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 8 złożona przez WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91, 39 – 304 Czermin

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37 – 450 Stalowa Wola

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39 – 300 Mielec

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36 – 040 Boguchwała

51,04

40,00

91,04

8.

WOD-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik

60,00

40,00

100,00

9.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik

i

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

57,44

40,00

97,44

10.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33, 28 – 200 Staszów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 


Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

   

                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                        Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 05 kwietnia 2019 14:23  

Służby gminne