BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta druga sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.
 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem;
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Paweł Lewko – przewodniczący Komisji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

2) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

3) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo - usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

4) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

5) uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Leszek Pietruszyński,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

6) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027;

 • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji,

8) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – Traka – przewodnicząca Komisji,

9) nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Władysława Binkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

10) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2022”;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

11) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 1995/24 o powierzchni 0,0110 ha położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
  • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

12) komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji,

13) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

14) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

15) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek – Przybysz – przewodnicząca Komisji,

16) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Józef Łojek – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji,

17) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewa Sudoł,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Monika Cagara;
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Paweł Lewko - przewodniczący Komisji,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

9. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne