BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 05.04.2017 r

 

ZPF.271.7.5.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 97, 37 – 450 Stalowa Wola. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

 

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

47,74

40,00

87,74

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego

„INŻDRÓG” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37 – 450 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

3.

LITTRANS Litwiński Łukasz

ul. Nowa 30B, 37 – 400 Nisko

51,46

40,00

91,46
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: środa, 05 kwietnia 2017 09:12  

Służby gminne