BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

alt

 

Rudnik nad Sanem, dnia 14.06.2017 r.

 

ZPF.271.13.1.2017

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków

i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem

w ramach realizacji Projektu pn.:

„Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 17.07.2017r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

 

 

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.

 

                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                            mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 14 czerwca 2017 13:03  

Służby gminne