BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2017-08-08

 ZPF.271.18.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2017/2018”

 

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40,

37 – 420 Rudnik nad Sanem.

 

II. Przedmiot zamówienia i informacje dodatkowe:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do szkół funkcjonujących na terenie gminy w roku szkolnym 2017/2018.

2. Zakres zadania:

1) dowóz i odwóz dzieci do Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem,Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 37 – 420 Rudnik nad Sanem:

a) liczba dzieci przewożonych na trasie 0 – 5 km – 5 osób (w tym: z Przędzela Kolonii 2 osoby,Stróży 3 osoby),

b) liczba dzieci przewożonych na trasie 6 – 10 km – 52 osoby (w tym: z Kopekosoby, z Przędzela 29 osób),

c) przewóz uczniów będzie się odbywał w dni nauki i zajęć szkolnych,

d) planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i dwa odwozy (przez 4 dnitygodniu) w godzinach popołudniowych,

2) dowóz i odwóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem, ul. Kończycka 3, 37 – 420 Rudnik nad Sanem:

a) liczba dzieci przewożonych na trasie 0 – 5 km – 10 osób (trasa Przędzel Kolonia – Rudnik – Przędzel Kolonia),

b) przewóz uczniów będzie się odbywał w dni nauki i zajęć szkolnych,

c) planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i jeden odwóz w godzinach popołudniowych,

3) dowóz i odwóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 7, 37 – 420 Rudnik nad Sanem:

a) liczba dzieci przewożonych na trasie 0 – 5 km – 6 osób (w tym: z Chałupek 5 osób,Przędzela Kolonii 1 osoba);

b) liczba dzieci przewożonych na trasie 6 – 10 km – 3 osoby (trasa Kopki – Rudnik - Kopki);

c) przewóz uczniów będzie się odbywał w dni nauki i zajęć szkolnych,

d) planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i jeden odwóz w godzinach popołudniowych,

3. Liczba uczniów przewożonych na ww. trasach może ulegać zmianie. Podana w ust. 2 liczba uczniów jest aktualna na dzień przeprowadzenia procedury i zawarcia umowy z Wykonawcą.

4. Godziny dowozu i odwozu uczniów z poszczególnych szkół zostaną ustalone na podstawie obowiązujących planów zajęć.

5. W przypadku zakupu biletów szkolnych indywidualnych (tj. przez uczniów nie objętych zamówieniem) Zamawiający wymaga, aby cena tych biletów na poszczególnych trasach była taka sama jak podana w ofercie.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od 04.09.2017 r. do 23.06.2018 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

 

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:

- Cmin – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert

- Cof – cena oferty badanej

Ceny ofert zostaną obliczone w następujący sposób:

C = L0-5 x C0-5 + L6-10 x C6-10

L0-5 – liczba uczniów na trasie 0 – 5 km,

C0-5 – cena biletu miesięcznego szkolnego na trasie 0 – 5 km,

L6-10 – liczba uczniów na trasie 6 – 10 km,

C6-10 – cena biletu miesięcznego szkolnego na trasie 6 – 10 km,

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie są cenami stałymi w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom.

4. Wykonawca musi wkalkulować w ceny jednostkowe wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonywaniem zamówienia.

5. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

6. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niezbędnejzakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie drogowego transportu osób na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

7. Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia (należy uwzględnić możliwość podstawienia zastępczego środka transportusytuacji np. awarii, kolizji itp.).

8. Wykonawca musi dysponować osobami umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia (należy uwzględnić możliwość dysponowania większą liczbą kierowcówsytuacji np. choroby, nagłej niedyspozycji itp.).

 

IV. Termin składania ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 17.08.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 13.

3. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1) wraz z:

1) kopią aktualnego zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r.transporcie drogowym,

2) polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej niezbędnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie drogowego transportu osób.

 

V.Załączniki:

1) formularz oferty;

2) wzór umowy

                                                                              

                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
Ostatnia aktualizacja: środa, 09 sierpnia 2017 09:35  

Służby gminne