BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 11.08.2017 r

ZPF.271.16.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik i PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

 

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego

„INŻDRÓG” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37 – 450 Stalowa Wola

54,51

40,00

94,51

2.

LITTRANS Litwiński Łukasz

ul. Nowa 30B, 37 – 400 Nisko

56,80

40,00

96,80

3.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik

i

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

60,00

40,00

100,00

 

           

 
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                              BURMISTRZ

                                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 11 sierpnia 2017 11:19  

Służby gminne