BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Email Drukuj PDF

 

19/08/2017    S158    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

 

Polska-Rudnik nad Sanem: Usługi udzielania kredytu

2017/S 158-327192

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
Rudnik nad Sanem
37-420
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Świta
Tel.: +48 158761002
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 158761119
Kod NUTS: PL824

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rudnik.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.rudnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku.

Numer referencyjny: ZPF.271.19.2017
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000,00 PLN,

2) kredyt będzie wykorzystany w transzach w formie bezgotówkowej, na wniosek Zamawiającego,

3) spłatę kredytu przewiduje się w kwartalnych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu zapisanym w Części nr 2 do s.iw.z.

4) okres spłaty od marca 2018 roku do grudnia 2027 r.

5) zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty kredytu w całości.

7) raty odsetkowe płatne w okresach kwartalnych – w ostatnim dniu kalendarzowym każdego kwartału z rachunku bankowego Zamawiającego, zaś w 2017 roku płatne do 31.12.2017 r.

8) W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366).

9) karencja w spłacie kapitału do dnia 31 marca 2018 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i informacje dodatkowe zawarte są w Części nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1) – Cena (waga 60 %),

2) – Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu (waga 40 %),

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = kryterium 1+ kryterium2.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Warunki udziału dotyczą kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe(t.j. Dz.U. z 2016r.,Poz.1988 z późn. zm.);

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa: w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy:

1) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U.z 2016r., Poz. 1988 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tej ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt13,14 i 21 ustawy p.z.p., odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

4)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

5)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

8) oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU. z z 2016 r. poz.716).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt umowy z zastrzeżeniem, że musi on odpowiadać wszystkim warunkom określonym przez Zamawiającego w s.i.w.z.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pokój nr 13 (Sala posiedzeń).

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wg wzoru z Załącznika nr 2). Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy p.z.p. oświadczenia zawarte w tym dokumencie mają potwierdzić na termin składania ofert, że Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu we wskazanych przez Zamawiającego przypadkach. Druk ten Wykonawca składa wraz z ofertą w formie pisemnej do terminu składania ofert. Ze względu na to, że w jego treści znajdują się także oświadczenia i deklaracje, które nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu, jego wypełnienie we wszystkich pozycjach nie jest obowiązkowe. Zamawiający dla ułatwienia jego wypełnienia podaje stronę internetową gdzie zamieszczona jest instrukcja jego wypełnienia przygotowana przez UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Jednocześnie informuje się Wykonawców, że istnieje możliwość przygotowania i wygenerowania takiego druku w procedurach zamówień publicznych na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

4) Dowód wniesienia wadium.

5) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby (jeżeli dotyczy).

6) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy).

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. (według wzoru z Załącznika nr 3).

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

4. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-09-27 do godz. 10:00.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia s.i.w.z. na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Pozostałe dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały sprecyzowane w „Dziale VI – Środki ochrony prawnej” ustawy p.z.p.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2017

                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                          Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski


 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

alt Załącznik nr 3Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Część 2 – Szczegółowy, opis przedmiotu zamówienia,

alt Część 3 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,

alt Część 3 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (po zmianie treści I),

alt Część 3 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (po zmianie treści II),Ostatnia aktualizacja: wtorek, 12 września 2017 11:34  

Służby gminne