BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 01.09.2017 r.

 

ZPF.271.19.1.2017

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Czy możliwe będzie zobowiązanie Gminy do składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ dokumentów:

  1. a)kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S),
  2. b)rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. c)w okresach rocznych projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO
  4. d)innych dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że możliwe będzie składanie w oddziale banku dokumentów wymienionych w podpunktach a-d.

 

Pytanie 2:

Proszę o podanie wartości wg. poniżej zamieszczonego wzoru:

 

31.12.2015

31.12.2016

30.06.2017

Dochody własne

 

 

 

Dotacje

 

 

 


Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wymagane informacje (dodatkowo informacja o wysokości subwencji i dane na koniec 31.12.2014 r.):

 

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

30.06.2017

Dochody własne

7 862 503,53

8 226 964,06

8 513 286,92

4 454 115,31

Dotacje

7 208 865,75

8 246 864,72

12 361 921,31

7 825 432,44

Subwencje

10 000 469,00

10 312 582,00

10 517 717,00

6 033 486,00

Razem:

25 071 838,28

26 786 410,78

31 392 925,23

18 313 033,75

 

Pytanie 3:

Proszę także o przekazanie/zamieszczenie na stronie lub wskazanie miejsca umieszczenia:

-        sprawozdań RBNDS, RBZ , RBN , Rb28S i Rb27S za 2015 i 2014 r

-        opinii RIO do wykonania budżetu za 2015 r , I półrocze 2016 r (po sprostowaniu I półrocze 2017 r.)

-        opinii RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu (ostatnia dostępna),

-        opinii RIO dot. możliwości sfinansowania planowanego (ostatnia dostępna),

-        opinii RIO dot. wnioskowanego kredytu

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje ww. dokumenty (będące w posiadaniu Zamawiającego) zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

Pytanie 4:

Czy w celu obliczenia wartości oferty § 12 SIWZ należy przyjąć, że kredyt zostanie w całości/jednorazowo postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dni 01.01.2018?

Odpowiedź:

Tak.

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski


 Załączniki do pobrania:

 

alt Część 3 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (po zmianie treści I),


Ostatnia aktualizacja: piątek, 01 września 2017 10:19  

Służby gminne