BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 12.09.2017 r.

ZPF.271.19.2.2017

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Informacja o realizowanych inwestycjach finansowanych lub refinansowanych ze środków UE (budżet, kwota dofinansowania, źródła finansowania, data rozpoczęcia, data zakończenia, informacja czy wpłynęło pełne dofinansowanie i czy zagrożone jest uzyskanie pełnego dofinansowania).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualnie realizuje 4 inwestycje współfinansowane ze środków UE:

1. Projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu GminyMiasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3. Szkolnictwo ogólne.

Wartość Projektu: 2 166 327,65 zł, kwota dofinansowania: 774 719,40 zł. Dodatkowo Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016" w kwocie 600 000,00 zł.

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 24.10.2016 r., data zakończenia: 16.03.2018 r.

Dofinasowanie przekazywane jest w formie zaliczek i częściowych refundacji.

Uzyskanie pełnego dofinansowania nie jest zagrożone.

2. Projekt pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap I” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1. Przedszkola.

Wartość Projektu: 2 994 500,14 zł, kwota dofinansowania: 907 121,90 zł.

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 07.04.2017 r., data zakończenia: 16.03.2018 r.

Dofinasowanie przekazywane jest w formie zaliczek i częściowych refundacji.

Uzyskanie pełnego dofinansowania nie jest zagrożone.

3. Projekt pn.: „Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej.

Wartość Projektu: 1 164 643,39 zł, kwota dofinansowania: 989 946,86 zł.

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 07.04.2017 r., data zakończenia: 23.03.2018 r.

Dofinasowanie przekazywane jest w formie zaliczek i częściowych refundacji.

Uzyskanie pełnego dofinansowania nie jest zagrożone.

4. Projekt pn.: „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa.

Wartość Projektu: 11 648 987,67 zł, kwota dofinansowania: 7 351 133,92 zł.

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 28.03.2017 r., data zakończenia: 26.10.2018 r.

Dofinasowanie przekazywane jest w formie zaliczek i częściowych refundacji.

Uzyskanie pełnego dofinansowania nie jest zagrożone.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. o treści zaakceptowanej przez PKO BP SA. i poniesie koszt jego podpisania przed uruchomieniem kredytu.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie środków z wnioskowanego kredytu poprzedzone było skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco Kredytobiorcy.

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie środków z wnioskowanego kredytu poprzedzone było przedłożeniem nie starszych niż 3 miesiące zaświadczeń z ZUS, US i instytucji finansowych o braku zaległości ew. oświadczenia Zamawiającego o braku zaległości.

Odpowiedź:

Tak. Ponadto Zamawiający informuje, że aktualne dokumenty (zaświadczenia z ZUS i US) zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

Pytanie 5:

Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu, itp. jeśli tak proszę o ich wyszczególnienie informacji.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 6:

Czy wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego ustalona będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w banku.”

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 7:

Czy Gmina i Miasto posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów wsparcia, jeśli tak to proszę o informację czego dotyczą te umowy, jaka jest kwota zobowiązania i okres obowiązywania umowy oraz na rzecz kogo udzielono wsparcia?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 8:

Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Zamawiający musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający posiada rating wyznaczony przez agencję ratingową?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 10:

Proszę o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu ewentualnie czy wyrażają Państwo zgodę na dostarczenie opinii przed zawarciem umowy kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. opinia została dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

Pytanie 11:

Proszę o udostępnienie opinii RIO Z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. opinia została dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części 3. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Dodatkowo dołączono opinię z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

Pytanie 12:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ w części dotyczącej oprocentowania i stawiki WIBOR 1M, a mianowicie co oznacza stawka WIBOR1M oraz na jaki dzień ustalana jest wysokość stawki referencyjnej.

Czy wyrażają Państwo zgodę na następujące zapisy:

Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania podawanego w Tabeli Kursów, obowiązującej w PKO BP SA, dla Kredytu wykorzystanego w PLN.

Wysokość stawki referencyjnej ustalana jest według notowania określonego w Tabeli Kursów z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że metodologia obliczenia oprocentowania została opisana z Formularzu ofertowym. Jako WIBOR 1M należy rozumieć referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym na okres 1 miesiąca.

 

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.

 

                                                                                                             

                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

 


Załączniki do pobrania:

alt Część 3 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (po zmianie treści II),Ostatnia aktualizacja: wtorek, 12 września 2017 11:31  

Służby gminne