BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 16.10.2017 r.

 

 

ZPF.271.19.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 rokuwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin wypłaty poszczególnych transz kredytu.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „ termin wypłaty poszczególnych transz kredytu

 

Razem liczba punktów

1.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

ul. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów

41,12

40,00

81,12

2.

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

Al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów

41,86

40,00

81,86

3.

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

4.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU

ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg

53,73

40,00

93,73

           

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 16 października 2017 11:19  

Służby gminne