BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) odbędzie się dwudziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

 • informację o analizie oświadczeń radnych przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Edward Wołoszyn,
 • informację o analizie oświadczeń pracowników samorządowych przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rudniku nad Sanem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Ewelina Burdzy
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

7) zmiany uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

8) uchylenia uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczkiWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

9) uchylenia uchwały Nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczkiEuropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

11) zmiany uchwały Nr XLI/243/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

12) zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i   Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 – 2027;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

14) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 141/2 położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

15) komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Zaguła,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

16) uchylenia uchwały Nr XXIII/115/2013 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

17) zamiany działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

18) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski - przewodniczący Komisji,

19) zmiany uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko – Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji,

20) zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko – Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

8. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         /-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: środa, 22 listopada 2017 11:26  

Służby gminne