BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 15.12.2017 r

 

ZPF.271.26.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 160 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU, ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin wypłaty poszczególnych transz kredytu.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „termin wypłaty poszczególnych transz kredytu

 

Razem liczba punktów

1.

GETIN NOBLE BANK S.A.

ul. Przyokopowa 33, 01 – 208 Warszawa

34,71

40,00

74,71

2.

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola

59,30

40,00

99,30

3.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU

ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg

60,00

40,00

100,00

 

 

 


Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                  

               BURMISTRZ

                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 15 grudnia 2017 15:17  

Służby gminne