BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 22.12.2017 r.

 

ZPF.271.27.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Dostawę i montaż mebli i wyposażenia kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez Moje Bambino sp. z o.o. Sp. K, ul. Graniczna 46, 93 –248 Łódź. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji (dotyczy wyposażenia meblowego).

Zadanie jest realizowane w ramach Projektów pn.:

1.„Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap II” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowejSpójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

2.„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap I” dofinansowanegośrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1. Przedszkola, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

 

Razem liczba punktów

1.

TRONUS POLSKA

ul. Ordona 2A, 01 – 237 Warszawa

23,37

40,00

63,37

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE

PHU „BMS’ sp. j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyń

27,67

40,00

67,67

3.

KALL-CARRION TRADING

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Al. Solidarności 75/26,

00 – 090 Warszawa

43,17

40,00

83,17

4.

Moje Bambino sp. z o.o. Sp. K

ul. Graniczna 46, 93 – 248 Łódź

60,00

40,00

100,00

5.

ELMAR Anna Karnas

ul. 3-Maja 1/3, 36 – 030 Błażowa

45,75

40,00

85,75

6.

ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a, 30 – 206 Kraków

31,71

20,00

51,71

 


Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                 BURMISTRZ

                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: piątek, 22 grudnia 2017 12:09  

Służby gminne