BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 28.12.2017 r.

ZPF.271.29.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę sprzętu dydaktycznego do pracowni przyrodniczych dla Publicznych Szkół Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” w ramach realizacji Projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3. Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez ELMAR Anna Karnas, ul. 3‑go Maja 1/3, 36 – 030 Błażowa.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Liczba punktów w kryterium „GWARANCJA”

Razem liczba punktów

1.

ELMAR Anna Karnas

ul. 3 go Maja 1/3, 36 – 030 Błażowa.

80,00

20,00

100,00
         

    BURMISTRZ

                                                                                 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                   mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 28 grudnia 2017 12:07  

Służby gminne