BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 05.02.2018 r.

 

ZPF.271.4.1.2018

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

Rozbudowę sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem – ul. Doliny

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Proszę o określenie gdzie kończą się przyłącza na działkach prywatnych. W części opisowej projektu mówi się o 34 przyłączach wodociągowych z wprowadzeniem rury do budynku i zakończeniem węzłem wodomierzowym z zaworem odcinającym przed i antyskażeniowym za wodomierzem JS1,5Ø 15 mm. W przedmiarach robót prace te są nie ujęte, jest tylko montaż 34 zasuw ( 33 szt. dn 25 i 1 szt. dn 32) oraz 20 szt. nawiertek   (10 szt. dn 90/32 i 10 szt. dn110/32).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, natomiast zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy.

 

Pytanie 2:

Proszę określić jakie należy zastosować kształtki żeliwne – czy ma to być żeliwo szare, żeliwo szare malowane proszkowo czy żeliwo sferoidalne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować kształtki żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego.

 

Pytanie 3:

Jakie wymagania stawia Zamawiający montowanym hydrantom nadziemnym. Czy może to być zwykły hydrant z kolumną stalową, z pojedynczym zamknięciem, malowany na kolor czerwony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem, korpus górny monolit z możliwością obracania korpusu z nasadami od 00 do 3600, kolumna z żeliwa sferoidalnego.

 

Pytanie 4:

Czy węzły żeliwne mają skręcane śrubami stalowymi ocynkowanymi czy nierdzewnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować śruby nierdzewne.

 

Pytanie 5:

Czy nawiertki mają służyć tylko do nawiercenia rury, czy też należy zamontować na nich klucz (obudowę) ze skrzynką żeliwną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawiertki mają służyć tylko do nawiercenia rury.

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert.

 

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 05 lutego 2018 11:44  

Służby gminne