BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF


Rudnik nad Sanem, dnia 26.02.2018 r


ZPF.271.4.4.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem – ul. Dolinywybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 295, 37‑403 Pysznica. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

F.H.U. „FLISEK” s.c.

37 – 307 Brzóza Królewska 1101

44,85

40,00

84,85

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

45,65

40,00

85,65

           


Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                                                      

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                    mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 26 lutego 2018 12:20  

Służby gminne