BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

                                                                                                                                            alt                                                alt                                                  alt

Rudnik nad Sanem, dnia 30.04.2018 r.

ZPF.271.10.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem (III)”

 

realizowanego w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014 – 2020

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem (III)wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

60,00

40,00

100,00

 

           

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

      BURMISTRZ

                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 30 kwietnia 2018 14:02  

Służby gminne