BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

alt

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 07.06.2018 r

 


ZPF.271.22.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I.Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 4037– 420 Rudnik nad Sanem

 

II.Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy edukacyjnych do kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Zadanie 1 – dostawa wyposażenia i pomocy edukacyjnych dla Żłobka Miejskiego (realizowaneramach zadania pn.: „Żłobek moich marzeń – utworzenie 20 miejsc w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem z niezbędnym zapleczem rekreacyjno – edukacyjnym” dofinansowanego ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018) według specyfikacji zawartej w Załączniku nr 2.  2)Zadanie 2 – dostawa wyposażenia i pomocy edukacyjnych dla Przedszkola Miejskiego (realizowane w ramach zadnia pn.: „Rajski zakątek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej) według specyfikacji zawartej w Załączniku nr 3.
 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce w ustalonym terminie, rozładunek, wniesienie oraz montaż) na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia należy przygotować do natychmiastowego użytku.
 5. Parametry wskazane w szczegółowym opisie zawartym w formularzach asortymentowo – cenowych, nazwy wyrobów i elementów lub ich opisy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem bądź firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu danego producenta/firmy, lecz wskazują wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy (parametry techniczne i jakościowe) nie gorsze, niż ten wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pokój nr 11, tel. 15 876 10 02 wew. 47.
 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.16.21.00-6 – Pomoce dydaktyczne

39.15.00.00-8 – Różne meble i wyposażenie

39.16.10.00-8 – Meble przedszkolne

 

III.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.Termin wykonania zamówienia: do dnia 26.06.2018 r.

2.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Gwarancja (dotyczy wyposażenia meblowego)

40 %

 

3. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium:

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -   cena podana w ofercie

2 – Gwarancja

(dotyczy wyposażenia meblowego)

Punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

 1. 1)Za zaoferowanie terminu 60 miesięcy – 40 pkt;
 2. 2)Za zaoferowanie terminu 48 miesięcy – 20 pkt;
 3. 3)Za zaoferowanie terminu 36 miesięcy – 0 pkt;

Najdłuższy termin gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Najkrótszy termin gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferty z terminem krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).

 

4.Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

5.Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

6.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określonezaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.

 

IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toodrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3.Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

4.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2)dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodnośćoryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3)wypełnione i podpisane formularze asortymentowo – cenowe dla Zadania 1 i 2 (według wzorów Załącznika nr 2 i 3),

4)podpisany formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 5),

 

V.Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.06.2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 13:30, przesłać za pomocą faksu na nr 15 876 11 19 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

VI.Informacje dodatkowe:

1.W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcyWykonawcą, polegające w szczególności na:

1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lubstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.Warunki zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego:

1)Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

2)Zawarcie umowy nastąpi wg projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.

3)Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w warunkach określonych we wzorze umowy.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

VII.Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1 - Formularz oferty,

Załącznik 2 - Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie 1,

Załącznik 3 - Formularz asortymentowo – cenowy Zadanie 2,

Załącznik 4 – Wzór umowy,

Załącznik 5 - Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

 

              Z up. Burmistrza

 

                                                                                                               Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych


 

Służby gminne