BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 655319-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, krajowy numer identyfikacyjny 83040946500000, ul. Rynek 40 , 37-420   Rudnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8761002, 8761069, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 158 761 119.

Adres strony internetowej (URL): www.rudnik.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.rudnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

www.rudnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: pisemnie

Adres: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)
Numer referencyjny: ZPF.271.33.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku. 2. Zakres rzeczowy zadania: 1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), zapisami obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 2) Zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 3) Prowadzenie przynajmniej jeden dzień w tygodniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Załadunek, transport i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach. 2) Załadunek, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, (kod: 20 01 01, 15 01 01) b) szkło, opakowania ze szkła (kod: 20 01 02, 15 01 07), c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 20 01 39, 15 01 02), metale, opakowania z metalu (kod: 20 01 40, 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05), d) odpady biodegradowalne np. trawa, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. (kod: 20 02 01, 20 01 08) – odpady zielone muszą zostać przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach lub osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), e) popiół (kod zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)), 3) Załadunek, transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwianie: a) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon; b) przeterminowanych leków zbieranych w aptekach i punktach aptecznych (kod: 20 01 31, 20 01 32); 4) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest utworzony przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad Sanem. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu w pojemniki pozwalające gromadzić następujące rodzaje odpadów: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane), popiół, szkło, metal, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji – wielkość i typ tych pojemników będzie zależna od przyjętego modelu gromadzenia odpadów. PSZOK musi być czynny w soboty w godzinach 9:00 – 15:00. 5) Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami zmieszanymi. 6) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nałożonych na gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów. 7) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. 8) W przypadku nieosiągnięcia poziomów o których mowa w pkt. 6 i 7 Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary nałożone za nieosiągnięcie tych poziomów. 9) Na podstawie danych wyjściowych zawartych w Część 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali przewidywaną masę odpadów komunalnych i na tej podstawie określi cenę ryczałtową za wykonanie usługi. Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 10) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań z ilości zebranych odpadów komunalnych i PSZOK. 11) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie nazwę i adres regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał odebrane odpady. W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego. 12) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska: a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, b) podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, d) Wykonawcę obowiązuje: - zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, - zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych odpadów komunalnych, 13) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań według wzoru i częstotliwości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627) a także zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 4. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów: 1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: a) odpady zmieszane: - od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 2 razy w miesiącu, - od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – co 2 tygodnie, - od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, b) zbierane selektywnie: - papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, - popiół: • od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, • od maja 2019 r. do września 2019 r. – 1 raz w miesiącu, • od października 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, c) odpady ulegające biodegradacji: - od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 2 razy w miesiącu, - od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – co 2 tygodnie, - od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, 2) z obszarów zabudowy wielolokalowej: a) odpady zmieszane: - od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. – 1 raz w tygodniu, - od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. – 2 razy w tygodniu, - od listopada 2019 r. do grudnia 2019 r. – 1 raz w tygodniu, b) zbierane selektywnie: - papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co 2 tygodnie, - popiół: • od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, • od maja 2019 r. do września 2019 r. – 1 raz w miesiącu, • od października 2019 r. do grudnia 2019 r. – 2 razy w miesiącu, c) odpady ulegające biodegradacji: - od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. – 1 raz w tygodniu, 3) pozostałe: a) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – 1 raz w roku, b) odpady z aptek – 1 raz na kwartał. 4) Usługa wywozu odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenia właściciela nieruchomości będzie odbywać się odpłatnie na podstawie umowy między Wykonawcą i właścicielem nieruchomości. 5. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę. 6. Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 7. Szczegółowe dane do wyceny przedmiotu zamówienia zawarte są w Części 3. do s.i.w.z. 8. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające bezpośrednio realizować zamówienie – osoby wykonujące czynności polegające na obsłudze pojazdów do odbierania i transportu odpadów komunalnych (kierowcy i obsługa), jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90513100-7

90514000-3

90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:             Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy oraz wykaże, że: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) obejmujące teren Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem; b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. (według wzoru z Załącznika nr 4).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kopia aktualnego zezwolenia na transport odpadów obejmującego Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem; 2) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru z Załącznika nr 2;

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru z Załącznika nr 3;

5) Dowód wniesienia wadium.

6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru z Załącznika nr 5;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-12-07 do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 98 9430 1032 4003 3237 2000 0009, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ilości ok. 6 Mg

20,00

Termin płatności faktury

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na dostosowanie zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych lub istotnej zmiany liczby nieruchomości zamieszkałych z których wywożone są odpady, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 4) zmiana Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w przypadku uruchomienia nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Województwa Podkarpackiego (region północny), 5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) pkt 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto przy zachowaniu standardów świadczenia usługi zakładanych dla oferty pierwotnej. 3) pkt 3) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 4) pkt 4) – w przypadku uruchomienia nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Województwa Podkarpackiego (region północny), 5) pkt 5) – warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, wskazanie sposobu wyliczenia dotychczasowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 5 będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia odpowiednio: a) nowych stawek podatku od towarów i usług, b) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

                                                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski


Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 29 listopada 2018 14:55  

Służby gminne