BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 31.12.2018 r

ZPF.271.33.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena, deklaracja likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ilości ok. 6 Mg i termin płatności faktury.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk śmieci w ilości ok. 6 Mg ”

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”

Razem liczba punktów

1.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o.

ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

50,16

20,00

20,00

90,16

2.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner

Wolina, ul. Sienkiewicza 74 , 37 – 400 Nisko

53,86

20,00

20,00

93,86

3.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

60,00

20,00

20,00

100,00

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

        BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 






Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 31 grudnia 2018 11:14  

Służby gminne