BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, 23.05.2019 r.

                                                                                    

ZPF.271.12.2019

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na demontaż i zakup złomu stalowego pochodzącego z kładki

zlokalizowanej na działce 3942 przy ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem


I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem.

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka kładki stalowej zlokalizowanej na działce 3942 przy ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) demontaż (pocięcie na mniejsze elementy) kładki stalowej o szacunkowym ciężarze ok. 6 881 kg,

2) transport i złomowanie elementów stalowych,

3) przekazanie Zamawiającemu dokument ów wagowych wystawionych przez punkt skupu złomu stalowego w celu wystawienia faktury za sprzedany złom.

3. Zaleca się aby Wykonawca przed opracowaniem i złożeniem oferty dokonał na własny koszt oględzin miejsca robót i obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa osób trzecich,

2) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenów przyległych.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21.06.2019 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

 

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = ( Cof/Cmax) x 100

gdzie:

-     Cof – cena badanej oferty

-    Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich ofert


3. Przy porównywaniu ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę oferty brutto – podana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy.

4. Zaoferowana cena (jaką Wykonawca zapłaci Zamawiającemu) musi uwzględniać nakłady niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę: koszt pocięcia i transportu do punktu skupu złomu stalowego.

 

IV. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć pisemnie do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem do dnia 31.05.2019 r. do godz. 10:00

2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 13.

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (według wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 2),


V. Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Obliczenie szacunkowego ciężaru kładki stalowej.

 


   Z poważaniem

 

                                                                                                             Z up. Burmistrza

 

                                                                                                               Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych


 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – formularz oferty,

alt Załącznik nr 2formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

alt Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna,

alt Załącznik nr 4 – Obliczenie szacunkowego ciężaru kładki stalowej.


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 maja 2019 13:45  

Służby gminne