BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Wręczenie zaświadczeń dla Sołtysów i Przewodniczących Osiedli wybranych na kadencję 2019 – 2024.

3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanemokres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Rudnik nad Sanem;

 • ocenę przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

6. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem za 2018 r.;

 • informację przedstawi Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

7. Wysłuchanie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2018 r.;

 • informację przedstawi Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Kultury i Sportu przedstawi Pan Stanisław Loryś – przewodniczący Komisji.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji,

3) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – Przewodniczący Komisji,

4) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokalu użytkowego i dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego oraz umowy dzierżawy części działki gminnej na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – Przewodniczący Komisji,

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem ul. Kończycka (budowa chodnika)”;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

7) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

9.Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

10.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne