BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 12.07.2019 r.

  

ZPF.271.14.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Firmę SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemorzyce Tereszyńskie 74, 20 – 515 Lublin.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena i okres gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Liczba punktów w kryterium „GWARANCJA”

Razem liczba punktów

1.

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki

Zemorzyce Tereszyńskie 74

20 – 515 Lublin

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBUD

Krzysztof Ozga

Krawce 102A, 39 – 410 Grębów

55,14

40,00

95,14

 

 

BURMISTRZ                                            


                      BURMISTRZ

                                                                                                    Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                      mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 12 lipca 2019 07:06  

Służby gminne