BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 30.07.2019 r

ZPF.271.15.5.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 7 złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Grygowej 23, 20 – 260 Lublin. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39 – 300 Mielec

45,75

40,00

85,75

2.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

47,14

40,00

87,14

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97, 37 – 450 Stalowa Wola

51,55

40,00

91,55

4.

Paweł Lach

Szyperki 39A

37 – 405 Jarocin

43,50

40,00

83,50

5.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36 – 040 Boguchwała

35,12

40,00

75,12

6.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33, 28 – 200 Staszów

49,18

40,00

89,18

7.

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Sp. z o.o.

ul. Grygowej 23

20 – 260 Lublin

60,00

40,00

100,00

 

 

 


Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                BURMISTRZ

                                                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 lipca 2019 14:29  

Służby gminne