BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 06.09.2019 r

 

ZPF.271.17.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik i PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

WOD-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

58,06

40,00

98,06

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33,

28 – 200 Staszów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

COLAS Polska Sp z o.o.

ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik

i

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

60,00

40,00

100,00

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                                                      

                      BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 06 września 2019 10:47  

Służby gminne