BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 18.11.2019 r

 

  ZPF.271.24.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2021” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin płatności faktury.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”

Razem liczba punktów

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

52,44

40,00

92,44

2.

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

60,00

40,00

100,00

 

 

 

           

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                       BURMISTRZ

                                                                                                    Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                      mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 listopada 2019 14:52  

Służby gminne