BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.12.2019 r


ZPF.271.30.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 rokuwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin płatności faktury. Ponadto jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”

Razem liczba punktów

1.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

60,00

40,00

100,00

 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

     BURMISTRZ

                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 17 grudnia 2019 10:26  

Służby gminne