BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2019-12-19

                                                                                                

ZPF.271.31.2019       

                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2020 r.” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez „GARMOND PRESS Kraków” Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

         

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

w Kielcach

Oddział Krakowski Dystrybucja Prasy z siedzibą w Krakowie

ul. Ciepłownicza 37, 31-574 Kraków

6 020,42 zł

98,75

2.

„GARMOND PRESS Kraków” Sp. z o.o.

ul. Lubicz 3

31-034 Kraków

5 945,14 zł

100,00

                                                                                                                               

    BURMISTRZ

                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem                                                                                                                        

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 19 grudnia 2019 13:12  

Służby gminne