BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2019-12-19


 ZPF.271.32.2019

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu

 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku

 

 
 

I. Zamawiający:

 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

 ul. Rynek 40,

 37 – 420 Rudnik nad Sanem.

 

II. Przedmiot zamówienia i informacje dodatkowe:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku.

2. Usługi będą świadczone na rzecz 6 osób bezdomnych (2 kobiet i 4 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.

3. Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Decyzja zawierać będzie imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

4 .Podmiot składający ofertę zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznychw tym zakresie. Podmiot składający ofertę oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób bezdomnych, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

8. Podmiot składający ofertę zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającegokażdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena miesięcznego pobytu 1 osoby bezdomnej 100 %. (osobno kobiet i mężczyzn).

 

Nr kryterium

Wzór:

1 – Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -   cena podana w ofercie

 
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie są cenami stałymi w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom.

 

4. Wykonawca musi wkalkulować w ceny jednostkowe wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonywaniem zamówienia.

5. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

6. Wykonawcą może złożyć ofertę dotycząca świadczenia usług objętych zamówieniem tylko na jedną część (tzn. w odniesieniu do kobiet lub mężczyzn) lub na cały zakres zamówienia (tzn. zarówno dla kobiet jak i mężczyzn).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na świadczenie usług dla kobiet i mężczyzn.

 
 

IV. Termin składania ofert:

1.Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 27.12.2019 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 13.

3.Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1).

 
 

V. Załączniki:

1) formularz oferty;

2) formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

3) wzór umowy;

 

Z poważaniem

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza


                                                                                                          mgr Dariusz Świta

                                                                                               Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                  funduszy i środków pomocowych


 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do zlożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz klauzuli RODO,

alt Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 19 grudnia 2019 15:22  

Służby gminne