BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.02.2020 r.ZPF.271.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na Wycięcie 17 szt. drzew na działkach nr ewid. 404/15, 405/21 i 405/27 poł. w Rudniku nad Sanem oraz na zakup pozyskanego drewna

 I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wycinki drzew gatunku sosna (17 sztuk) zlokalizowanych na działkach nr ewid. 404/15, 405/21 i 405/27 poł. w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej oraz zakup drewna pozyskanego z wycinki o szacunkowej kubaturze 12 m3.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1) zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac,

2) zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań),

3) wycinka drzew,

4) załadunek i wywóz pozyskanego drewna,

5) likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu,

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa osób trzecich,

2) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenów przyległych.

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.03.2020 r. 

2. Kryterium wyboru oferty – najkorzystniejszy dla zamawiającego bilans pomiędzy ceną za dokonanie wycinki a proponowaną ceną za pozyskane drewno.

3. Wykonawca musi podać cenę za dokonanie wycinki oraz ofertę ceny za zakup pozyskanego drewna.

4. Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zawarta zostanie umowa określająca zasady realizacji zamówienia.

5. Po zrealizowaniu zamówienia wykonawca wystawi zamawiającemu rachunek (fakturę) za wycinkę drzew a zamawiający wystawi wykonawcy fakturę VAT za drewno.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (według wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 2).

V. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 27.02.2020 r. w Urzędzie Gminy i MiastaRudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00, przesłać za pomocą faksu na nr 15 876 11 19 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "

2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 13.

3. Informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem 15 8761 002 wew. 40.

                                                                                                            


                                                                                                             Z up. Burmistrza


                                                                                                            mgr Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                               funduszy i środków pomocowych


Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz klauzuli informacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 18 lutego 2020 08:15  

Służby gminne