BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 20.02.2020 r.

 

ZPF.271.1.2.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego i wodnego na potrzeby działania jednostek: OSP Kopki, OSP Rudnik nad Sanem oraz OSP Przędzel” w ramach realizacji Projektu pn.: „Podniesienie jakości działania jednostek OSP na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, odbyło się w dniu 20.02.2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 214 639,75 złotych, w tym:

1) Część 1 – „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego (drogowego) dla OSP Kopki” – 74 230,50 zł,

2) Część 2 – „Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Rudnik nad Sanem” – 69 748,24 zł,

3) Część 3 – „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego (drogowego) dla OSP Przędzel” – 70 661,01 zł).

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Wykonawca

Część 1 – „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego (drogowego) dla OSP Kopki”

Część 2 – „Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Rudnik nad Sanem”

Część 3 – „Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego (drogowego) dla OSP Przędzel”

Cena brutto

(60%)

Gwarancja

(40%)

Cena brutto

(60%)

Gwarancja

(40%)

Cena brutto

(60%)

Gwarancja

(40%)

1.

FIRE-MAX Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 244

02-495 Warszawa

74 200,00

36 m-cy

----------

----------

----------

----------

2.

Firma „SORBA”

Andrzej Soroko

ul. Międzyrzecka 14 H

66-440 Skwierzyna

----------

----------

 66 644,46

36 m-cy  

----------

----------

3.

Arpapol Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

----------

----------

 62 968,00

36 m-cy  

----------

----------

4.

LIMATECH

ul. Na Leśnym Stoku 12

32-091 Michałowice

66 428,00

60 m-cy

----------

----------

 68 793,00

60 m-cy  

 

           

Termin wykonania zamówienia: 08.05.2020 r.

Warunki płatności: 14 dni.

                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                          Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                            mgr inż. Waldemar Grochowski
 

Służby gminne