BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 29.05.2020 r

 

ZPF.271.12.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Remont mostu na rzece Rudna w ciągu ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35 – 309 Rzeszów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

FORMES Sp. z o.o.

ul. Wokalna 5, 32 – 087 Zielonki

48,35

40,00

88,35

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„A-Z BUD” Zbigniew Frąk

ul. Zientarskiego 1A/114, 26 – 600 Radom

52,38

40,00

92,38

3.

MG INFRASTRUKTURA Marian Wołczyk

ul. Podwisłocze 18/105, 35 – 309 Rzeszów

60,00

40,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST SP. Z O.O.

ul. 1-go Sierpnia 12, 37 – 450 Stalowa Wola

53,10

40,00

53,10

5.

INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O.

ul. Sienkiewicza 145 M, 39 – 400 Tarnobrzeg

43,41

40,00

83,41

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

„JAWAL” Sp. z o.o.

ul. Kamienna 7, 25 – 041 Kielce

48,95

40,00

88,95

7.

PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O.O.

ul. Odkrywkowa 91, 42 – 504 Będzin

33,93

40,00

73,93

 

 Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

                                                          

                 BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: piątek, 29 maja 2020 08:04  

Służby gminne