BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie nr 560070-N-2020 z dnia 2020-07-09

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:

Przebudowa dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, krajowy numer identyfikacyjny 83040946500000, ul. Rynek  40 , 37-420  Rudnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8761002, 8761069, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

faks 158 761 119.
Adres strony internetowej (URL): www.rudnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.rudnik.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.rudnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Numer referencyjny: ZPF.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg, zagospodarowaniuoraz przebudowie nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

           1) Zadanie 1 – Droga dojazdowa na dz. 1195 w miejscowości Przędzel. Zadanie realizowane ze środków związ wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:

           a) roboty przygotowawcze:

-         odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

-         mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10 cm,

b)podbudowy:

-         profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

-         koryto wykonane mechanicznie dł. 20 cm,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5 mm przy grubości warstwy 20 cm,

c) nawierzchnie i elementy ulic:

-         wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W- warstwa wiążąca przy grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu,

-         wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S- warstwa ścieralna przy grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu,

d) roboty wykończeniowe:

-         uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniającym warunki mechanicznego zagęszczenia przy grubości w-wy do 20 cm po zagęszczeniu,

e) oznakowanie pionowe i poziome.

2) Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Harcerskiej:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-         odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

-         rozebranie istniejących krawężników betonowych, obrzeży betonowych, chodników z elementów betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,

-         rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych,

-         zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych,

b) elementy odwodnienia:

-         wykonanie przykanalików z rur PVC,

-         wykonanie studzienek ściekowych – Ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu,

-         posypka żwirowa na podłożu o grubości 10 cm,

-         ułożenie geowłókniny,

-         podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa,

-         ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych,

-         czyszczenie studzienek i kratek ściekowych,

c) podbudowa jezdni:

-         wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

-         wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,50 mm, warstwa dolna o grubości do 15 cm,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, warstwa dolna o grubości do 25 cm,

d)nawierzchnie i elementy ulic:

-         przyklejenie geosiatki na całej powierzchni jezdni,

-         wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm,

-         wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości warstwy do 5 cm,

-         wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o średniej grubości warstwy 3 cm,

-         ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

-         wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,

-         ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,

-         ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm,

-         wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,

e) oznakowanie poziome i pionowe,

f) inne roboty:

-         budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuczęściowych z pokrywą i ramą typu ciężkiego,

-         budowa kanałów technologicznych.

3) Zadanie 3 – Przebudowa nawierzchni na działce o numerze ewid. 2294/6:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-         odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

-         rozebranie istniejących krawężników betonowych, obrzeży betonowych, chodników z elementów betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,

-         rozebranie jezdni z elementów prefabrykowanych o grubości 15cm (trylinki),

b) elementy odwodnienia:

-         wykonanie ścieku z polimerobetonu 20cm x 20cm z rusztem żeliwnym,

c) podbudowa jedni:

-         wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

-         wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-30,50 mm, warstwa dolna o grubości 15 cm,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, warstwa dolna o grubości do 25 cm,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego 31,5 – 63 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

-         wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

d) elementy ulic:

-         ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,

-         wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,

-         ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm.

4) Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu-Kolonii. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przędzel - Kolonia:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

c) oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i bitumicznych,

d) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową,

e) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm przy grubości warstwy 12cm,

f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca przy grubości warstwy 3po zagęszczeniu,

g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna przy grubości warstwy 4po zagęszczeniu,

h) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm - do granicy pasa drogowego drogi powiatowej,

i) ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) obramowanie proj. jezdni manewrowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB będącymi załącznikiem do s.i.w.z.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użw niniejszej s.i.w.z. oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej s.i.w.z. lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważw stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

6. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawieo pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 8.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymoguna podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.

10. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.

11. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.

2) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz s.i.w.z.

3) Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego.

4) Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

5) Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

6) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-16

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające    na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest kró– w tym okresie, 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 220), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU                              W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,                  O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą złożyćz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

2.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o którejw art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. (według wzoru z Załącznika nr 4).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,                  O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych (według wzoru z Załącznika nr 5), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a s.i.w.z.,

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi – zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 lit. b s.i.w.z. (według wzoru z Załącznika nr 6).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,                  O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenieoraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru z Załącznika nr 2;

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru z Załącznika nr 3;

5) Dowód wniesienia wadium.

6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru z Załącznika nr 7.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-07-27 do godz. 10:00.

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 98 9430 1032 4003 3237 2000 0009, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4.Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3. Zapis ten nie koresponduje ze zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) zakresu przedmiotu zamówienia wynikającą z ewentualnych różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar ma znaczenie pomocnicze.

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń,lub obiektów,

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałze względu na zmiany obowiązującego prawa;

e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożdo jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań /technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięlub usunięcie kolizji.

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy w związku z okolicznościamiw ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe,

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

e) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać koniecznośćz projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczność zmiany harmonogramu robót i finansowania,

i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

k) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów lub też  z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu,

l) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,i terenowych,

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiająna terenie budowy,

n) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

o) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót, zmiana zakresu robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i robót oraz Zamawiającego – inspektor nadzoru.

3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 4.Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT –do zmiany stawki podatku VAT – względem robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

2) pkt 2) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, aw przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

4) pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

b) lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

c) lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e – l) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

f) lit. m) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n – o) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

5) pkt 6 – w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którychw art. 22 ust. 1 tej ustawy – zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy może być dokonana pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

5.Pozostałe możliwości zmiany umowy zostały zawarte w art. 144 ustawy p.z.p.

6.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

                                         BURMISTRZ

                                                                                                                        Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                          mgr inż. Waldemar Grochowski 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 6 – Formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr 7 – Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych;

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

altCzęść 4 - Przedmiar robót,

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 09 lipca 2020 13:42  

Służby gminne