BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 04.08.2020 r.

 

 

ZPF.271.16.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. przetargu nieograniczonego na

Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Ruda Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. W toku badania ofert przetargowych Zamawiający ustalił, że zaoferowana przez Wykonawcę cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami   określonymi w   SIWZ.  W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy p.z.p., zwrócił się w dniu 29 lipca 2020 r. o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia zaoferowanej ceny ze szczególnym uwzględnieniem:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dniapaździernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm),

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienia z których wynika, że podczas sporządzania kosztorysu błędnie zaniżono cenę oferty i po przeanalizowaniu kosztów oferta jest niedoszacowana, a w związku z tym zawiera rażąco niską cenę. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą   prawną   odrzucenia   oferty   jest   art.   89   ust.   1   pkt   4   ustawy p.z.p.

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Oferta z najniższą ceną została odrzucona, natomiast cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

                                                                                                          

                                             BURMISTRZ

                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 04 sierpnia 2020 14:55  

Służby gminne