BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie i zmiana treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie i zmiana treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

                                              Rudnik nad Sanem, dnia 17.08.2020 r.

 

 

 ZPF.271.19.1.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce

na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

(…) w nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ, projektu umowy oraz formularza ofertowego odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 15vb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia z 10% na 5% z uwagi na treść art.15 vb ust. 5 i 6 powołanej ustawy cyt.: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

W związku z tym, iż Zamawiający nie uzasadnił w SIWZ zasadności utrzymania zabezpieczenia na poziomie 10% z uwagi na przedmiot zamówienia lub wystąpienia ryzyka związanego z realizacją zamówienia, winien przewidzieć zabezpieczenie wykonania umowy na poziomie 5%.

Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca wprowadzając zmiany ww. ustawą COVID19, miał na uwadze konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Niewątpliwie zobowiązanie wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia na poziomie 5% ma wpływ na zmniejszenie kosztów pozyskania takiego zabezpieczenia. W tych okolicznościach Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez ustalenie wysokości zabezpieczenia na poziomie 5% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części nr 1 Instrukcje dla Wykonawców:

§ 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. W związku z postanowieniami art. 15vb ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że ze względu na krótki okres przewidziany na wykonanie robót budowlanych (do 16 października 2020 r.) może istnieć ryzyko związane z realizacją zamówienia i dlatego żąda od Wykonawcy zabezpieczenia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

 

               BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 sierpnia 2020 11:39  

Służby gminne