BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści SIWZ (III)

Wyjaśnienie treści SIWZ (III)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 22.10.2020 r.

ZPF.271.28.3.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (III)

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej znajduję się rozbieżność dotycząca wykorzystania rodzaju materiałów z których mają zostać wykonane ściany konstrukcyjne. W opisie technicznym konstrukcyjnym pkt. 5.2. Część naziemna widnieje zapis dotyczący wykonania ścian konstrukcyjnych z bloczków sylikatowych. Opis techniczny projektu wykonawczego pkt 3 pod. II.3.1. ściany zewnętrzne oraz na rysunkach projektów budowlanych i wykonawczych widnieje wykonania ścian konstrukcyjnych z bloczków ceramicznych. Natomiast w przedmiarze robót ( dokument wyłącznie pomocniczy ) widnieje opis wykonania ścian z bloczków betonu komórkowego. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału  z jakiego mają zostać wykonane ściany konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w dniu 21.10.2020 r. – Wykonawca 2, pytanie 1.

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej znajduję się rozbieżność dotycząca wykorzystania rodzaju gotowych nadproży. W opisie technicznym konstrukcyjnym pkt. 5.2. Część naziemna widnieje zapis dotyczący wykonania nadproży prefabrykowanych sprężonych typ SBN, natomiast w STWiORO D. Kostrukcje i elementy murowe pod. 1.6. Nadproża prefabrykowane widnieje opis dotyczący wykorzystania nadproży typu L 19. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nadproży.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować nadproża typu L19.

Pytanie 3:

W dokumentacji technicznej w opisie warstw posadzki oraz podłodze na gruncie jest warstwa betonu zbrojonego gr 25 cm. Brak jest informacji z jakiej kalsy betonu ma zostać wykonana warstwa, oraz jaki rodzaj zbrojenia ma zostać wykonany.

Prosimy o informację czy zbrojenie ma zostać wykonane z prętów zbrojeniowych ( średnica pręta, wielkość oczek maty zbrojeniowej) czy w postaci rozproszonej. Jeżeli rozproszonej to proszę o podanie wagi zbrojenia w 1m3 betonu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować beton klasy C20/25 zbrojony zbrojeniem rozproszonym w ilości 25 kg/m3. Posadzka zatarta na gładko z posypką utwardzającą.

Pytanie 4:

Na rysunkach projekt wykonawczego rzut parteru i piętra widnieje wyposażenie części biurowej i socjalnej tj. szafki, biurka, krzesła. Zwracamy się z pytaniem czy powyższe wyposażenie wchodzi w zakres dostawy.

Odpowiedź:

Wyposażenie części biurowej i socjalnej nie wchodzi w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Dotyczy warstw stropodachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Opis techniczny projektu wykonawczego pod. II.3.5. stropodach wskazuję jako jedną z warstw stropodachu folię paroizolacyjną w STWiORO L. pod. 2.2 rodzaje materiałów dodatkowo widnieje pozycja wyłożenia foli hydro izolacyjnej, natomiast brakuje warstwy żwiru 16/32 grubości 18-30 cm. Natomiast na przekroju rysunków technicznych brak jest wrysowanych poszczególnych warstw stropodachu a opisie warstw foli paroizolacyjnej oraz hydroizolacyjnej. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania stropodachu.

Odpowiedź:

Stropodach należy wykonać przy zastosowaniu kompletnego systemu jednego producenta z zastosowaniem:
- grunt PRIMER,
- papa paroizolacyjna gr. min. 2,4 mm,
- styropian EPS 100 dach/podłoga (warstwa podstawowa),
- styropian EPS 100 dach/podłoga (warstwa spadkowa),
- papa podkładowa gr. min 4,0 mm,
- papa wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm.
Grubość warstwy termoizolacji zgodnie z warunkami technicznymi z 2021 r.
Zamocowanie warstwy termoizolacji za pomocą teleskopowego połączenia tulei i wkrętów.
Zamawiający rezygnuje z warstwy żwiru.

Pytanie 6:

Dotyczy warstwy żwiru gr 18-30 cm stropodachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Dokumentacja techniczna wskazuje na konieczność wykonania warstwy żwiru granulacji 16/32 grubości 18-30 cm. Zwracamy z pytaniem dotyczącym zasadności takiego rozwiązania, ponieważ waga takiego kruszywa będzie wynosić ok 170 -190 ton + ewentualna woda opadowa lub śnieg. Pytanie czy nie będzie zagrażać nośności konstrukcyjnej budynku. Oraz czy w przypadku pojawienia się w dłuższym okresie użytkowania budynku problemów z szczelnością pokrycia papowego powyższa warstwa nie będzie stwarzała problemów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stropodach należy wykonać według technologii opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie 7:

W związku z odpowiedzią na pytania wykonawców z dnia 19.10.2020 r. dotyczących zmiany parametrów stolarki okiennej. Zmiana wykonania stolarki okiennej z PVC wskazanej w dokumentacji technicznej oraz STWiORO na stolarkę aluminiową zgodnie z przedmiarem robót (przedmiar wyłącznie pomocniczy). Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów stolarki okiennej aluminiowej w celu przygotowani rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ślusarkę aluminiową należy wykonać zgodnie z WT21 (warunkami technicznymi z 2021 r.).

Pytanie 8:

Dotyczy wykonania okładzin ścian zewnętrznych. W opisie technicznym oraz STWiORO materiał  z jakiego ma zostać wykonana elewacja wskazane są tynki cienkowarstwowe strukturalne. Natomiast na rysunkach projektu wykonawczego opis dotyczący poszczególnych warstw murów konstrukcyjnych wskazuje jako wykonanie warstwy fasadowej z płyt HPL. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiałów z jakich ma zostać wykonana warstwa elewacyjna obiektu.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w dniu 21.10.2020 r. – Wykonawca 2, pytanie 5.

Pytanie 9:

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający posiada nowszą wersję przedmiaru robót, ponieważ udostępniona posiada wiele błędów zarówno ilościowych (braki lub zbyt duże krotności) jak i jakościowych (błędnie dobrane pozycje przedmiarowe )

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada nowszej wersji przedmiaru robót. Wycenę należy kalkulować na podstawie dokumentacji oraz zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 10:

Wobec powyższych nieścisłości, braków w dokumentacji, konieczności wykonania nowego przedmiaru robót, wydłużonego terminu uzyskania ofert na poszczególne elementy zadnia (wyposażenia i materiałów w tym stolarkę okienną ) wywołane panująca Pandemią COVID oraz w celu zachowania możliwości uczciwej konkurencji   i wykonania rzetelnej wyceny prosimy o wydłużenie terminu składnia ofert  w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

 

 

                                                                                                                                        BURMISTRZ    

                                                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                         mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 22 października 2020 09:36  

Służby gminne