BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (I)

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (I)

Email Drukuj PDF

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (I) na "Przebudowę i budowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Rudnik nad Sanem, dnia 14.06.2021 r.

 

 

ZPF.271.6.1.2021

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

 Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę i budowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

W nawiązaniu do przewidywanego w ramach zadania frezowania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wymagane jest zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. konieczność posiadania przez Zamawiającego zezwolenia na składowanie odpadów. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/czy-podmiot-ktory-nie-prowadzi-profesjonalnej-dzialalnosci-zwiazanej-ze-zbieraniem-odpadow-tj-nie-przejmuje-odpowiedzialnosci-za-odpady-wytworzone-przez-innego-wytworce-lub-posiadacza-odpadow-a-jed/ zgodnie z którą „ (…) jeżeli odpady z miejsca wytworzenia w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, transportowane są w inne miejsce, w którym przewiduje się czasowe magazynowania odpadów, (prowadzone przez ten sam podmiot, który wytworzył te odpady lub inny podmiot prowadzący tymczasowe magazynowanie odpadów), wówczas wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów, ponieważ zmianie ulega miejsce magazynowania odpadów”. Pragniemy podkreślić , że brak takiego zezwolenia uniemożliwia wykonawcy robót budowlanych jako wytwórcy odpadu zewidencjonowanie materiałów pochodzących z rozbiórki jako odpadów w rejestrze i bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z przyczyn od niego niezależnych. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada takowe zezwolenie na składowanie odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada zezwolenia na składowanie odpadów.

 

Pytanie 2:

Jeśli zamawiający posiada zezwolenie na składowanie odpadów to prosimy o wskazanie na jaką odległość będą wywożone odpady?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycjach przedmiarów robót dotyczących frezowania nawierzchni mas mineralno – bitumicznych skreśla się zapis: „wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego”. Podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wartość pozyskanego przez Wykonawcę destruktu.

 

Pytanie 3:

Proszę o podanie rodzaju kostki do ułożenia chodników i ścieku przykrawężnikowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę bezfazową o łącznej szerokości do 0-38 cm, przy czym Zamawiający nie dopuszcza cięcia podłużnego kostki.

 

Pytanie 4:

Proszę o przedstawienie wzorów układania kostki na chodnikach i zjazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wzór zastosowany przy obecnie przebudowywanych chodnikach na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

Pytanie 5:

W związku z przebudową chodników i ułożeniem nowych warstw masy ulegną zmianie rzędne wysokości chodnika a w związku z tym część ogrodzeń będzie zaniżona. Czy ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi mają być przebudowywane?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 6:

Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla zadania nr 2.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa dla zadnia nr 2 jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

 

Pytanie 7:

Jakiego koloru ma być grys 4-8mm do uzupełnienia pasa drogowego grubości 10cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować grys koloru szarego.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, w następującym zakresie:


1)§ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10:00.

2)§ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: ust. 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, w pokoju nr 13 (Sala posiedzeń) za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

3)§ 8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-06-23 do godz. 10:00.

 

 

 

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

 

 

                     BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski 

Załączniki do pobrania:

 

alt Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

alt Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 14 czerwca 2021 14:21  

Służby gminne