BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.25.2021 -Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.25.2021 -Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Email Drukuj PDF

 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00239351/01 z dnia 2021-10-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek
organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40
1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 158761002
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek
organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c928cbcf-3188-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239351/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 14:102.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000526/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek
organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.rudnik.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx,*pdf, i podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania)
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.25.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 319238,71 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dostępnej w obrocie spełniającej
standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej, monitoringu
wizyjnego oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych
jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w szacowanej ilości ok. 681 406
kWh.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny,
służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego,
zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii
elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo -
rozliczeniowych.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
4. Sprzedaż energii elektrycznej musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz w oparciu o
przepisy wykonawcze do tej ustawy.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
6. Wykaz punktów poboru energii oraz podstawowych parametrów dystrybucyjnych (moc
umowna/grupa taryfowa), zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. Informacyjnie wskazane
parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), mogą się różnić od aktualnie
obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii
elektrycznej.
7. Zamawiający informuje, że posiada umowę kupna – sprzedaży energii elektrycznej z jednym
Wykonawcą, zawartą w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego z terminem obowiązywania do 31.12.2021 roku.
8. Zamawiający posiada odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
które zawarte są na czas nieokreślony. W posiadanych umowach we wszystkich taryfach został
określony dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
9. Zamawiający informuje, że PPE przyłączone są do OSD – PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Rzeszów.

10. Zamawiający informuje, iż dysponuje tytułami prawnymi do obiektów wyszczególnionych w
Części nr 3 Wykaz punktów poboru energii/Załączniku nr 1 do umowy (wykaz PPE). Obiekty o
których mowa pięciokrotnie przechodziły procedurę zmiany Sprzedawcy energii.
11. Zamawiający nie posiada umów zawartych w akcjach promocyjnych.
12. Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniał na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające
bezpośrednio realizować zamówienie – osoby wykonujące czynności polegające na
bezpośredniej obsłudze Zamawiającego: kontakty robocze, realizacja wniosków i zaleceń,
przygotowywanie aneksów do umowy, jeżeli zakres czynności tych osób polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności w trakcie realizacji
zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 12 czynności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryterium: Cena - waga 60%

2) Kryterium: Termin płatności faktury –waga 40%. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych
obliczeń przy
ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Po
dokonaniu oceny
oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę
danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
oświadczy oraz wykaże, że posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
716).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Kopia aktualnej koncesji wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w § 6 ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres
przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 5.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i
na warunkach określonych w §11 w projekcie umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór
umowy do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia,

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Wykaz punktów poboru energii.

 altCzęść 4 – ID postepowania.

alt Kwota przeznaczona na zadanie


Ostatnia aktualizacja: środa, 27 października 2021 14:06  

Służby gminne