BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.28.2021 - Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta w Rudniku

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.28.2021 - Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta w Rudniku

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266613/01 z dnia 2021-11-12

 Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40
1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 15 876 10 02
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e73e6d1-4391-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266613/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 11:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000526/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Przebudowa dróg gminnych: Nr 102762R wraz z łącznikiem - ul. Górka ; Nr 102761R - ul.
Stefana Żeromskiego; Nr 102763R – ul. Henryka Wieniawskiego w Rudniku nad Sanem
1.1.5 Przebudowa drogi gminnej - ul. Prusa w Rudniku nad Sanem
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.rudnik.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc,
*docx,*pdf, i podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę
należy złożyć w oryginale.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.28.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1613395,24 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie dróg na
terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
2.1. Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych: Nr 102762R wraz z łącznikiem - ul. Górka ; Nr
102761R - ul. Stefana Żeromskiego; Nr 102763R – ul. Henryka Wieniawskiego w Rudniku nad
Sanem:
1) ulica Górka w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
-frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 0-4 cm oraz o grubości 5 cm,
- rozebranie podbudowy jedni z kruszywa o grubości 20 cm lub z trylinki o grubości 15 cm,
- mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
- rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
-wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz wykonanie przejść szczelnych
przez ściany studni betonowych, odtworzenie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm oraz
nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
-wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt (typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN) i
pierścieniem obciążającym,
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających,
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i wpustów położonych w jezdni,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych, o średnicy nominalnej 150 mm (rura
owinięta geowłókniną),
c) podbudowa jezdni:
- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – na całej
szerokości chodników,

-wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość
warstwy 25 cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio
100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
- wykonanie chodników z kolorowej kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm,
- wykonanie ścieku z kolorowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej o grubości 6 cm,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z
betonu C12/15,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po
zagęszczeniu 5 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z betonu
asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości warstwy
po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego grubość warstwy do 15 cm.
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
2) ulica Stefana Żeromskiego w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubości 0 - 4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm,
- rozebranie podbudowy jedni z kruszywa o grubości 20 cm lub z trylinki o grubości 15 cm,
- mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
- rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
- wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz wykonanie przejść szczelnych
przez ściany studni betonowych, odtworzenie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm oraz
nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
- wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN i
pierścieniem obciążającym,
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i wpustów położonych w jezdni,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
c) podbudowa jezdni:
- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy ścieku i poboczy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego, warstwa
górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio
100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
- wykonanie ścieku i poboczy z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm podsypce
cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z
betonu C12/15 krawężniki wyniesione i zatopione,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm oraz 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po
zagęszczeniu 5 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
3) ulica Henryka Wieniawskiego w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości 0 - 4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm - rozebranie nawierzchni pod wykonanie
ścieku z kostki brukowej,
- rozebranie podbudowy jedni z kruszywa grubości 20 cm lub z trylinki o grubości 15 cm,
- mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
- rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160, odtworzenie podbudowy z
kruszywa o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
- wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN i
pierścieniem,
- ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych, o średnicy nominalnej 150 mm (rura
owinięta geowłókniną),
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymianą włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających,
- regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i innych położonych w nawierzchniach,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
c) podbudowa jedni:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna o grubości
20 cm oraz 25 cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości średnio
150 kg/m2 oraz 100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z
betonu C12/15,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej,
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości
warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
2.2. Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Prusa w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości 0-3 cm,
- mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
- rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na piasku lub podsypce
cementowo-piaskowej,
b) elementy odwodnienia:
- regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej, nadbudowa betonem oraz wymianą: włazów
żeliwnych studni położonych w jezdni, płyt nastudziennych i pierścieni odciążających,

- ułożenie ścieków z szarej betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej,
spoiny wypełnione zaprawa cementową wraz z przygotowaniem podłoża rozbiórką i
cięciem istniejącej nawierzchni oraz wykonanie ławy z betonu grubości 10 cm,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych.
c) podbudowy:
- ręczne wykonanie koryta o głębokości 21- 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna o grubości 15
cm - chodnik,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i klinowanego o frakcji 20-63 mm mieszanką 0 –
31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i klinowanego o frakcji 20-63 mm mieszanką 0 –
31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - pobocze,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej
lub grysowej o grubości 4 cm,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z
betonu C12/15,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej,
- wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o
grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryterium: Cena - waga 60%
2) Kryterium: Gwarancja –waga 40%. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy
ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Po
dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie
końcową ocenę danej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania
tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na
prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł brutto każda,
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji
przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji
Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności
drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty Załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1oraz
art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi
dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez
podmiotudostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-11-26 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w
Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005 1500 0117 0039,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający
wymaga złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy
p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w § 6 ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres
przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 7.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i
na warunkach określonych w §14 w projekcie umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór
umowy do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-26 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


                                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
                                 

Załączniki do pobrania:

 

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 5 – Formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 6 – Formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr 7 – Formularz Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia;

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Zadanie 1,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Zadanie 2,

altCzęść 4 - Przedmiar robót- Zadanie 1,

altCzęść 4 - Przedmiar robót- Zadanie 2,

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie 1,

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa - Zadanie 2,

altCzęść 6 – ID postepowania.

 


 

 


 

Służby gminne