BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.27.2021 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 23.11.2021 r

ZPF.271.27.4.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 rokuwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin płatności faktury.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)
siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”

Razem liczba punktów

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Józefa Hausner
Wolina ul. Sienkiewicza 74,
37 – 400 Nisko

50,72

40,00

90,72

 

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica

60,00

40,00

100,00

 

             

   Stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

                                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 listopada 2021 13:46  

Służby gminne