BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.12.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.12.2022

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 06.05.2022 r.

                                                        

ZPF.271.12.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę dróg gminnych: Nr 102765R w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycięstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul. Tysiąclecia; Nr 102766R 0+033,00 – 0+216,5 ul. Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku Nad Sanem”, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider
ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner
Cisów Las 5a
37-433 Bojanów

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 101,
36-060 Głogów Małopolski

49,52

40,00

89,52

 

                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 06 maja 2022 12:51  

Służby gminne