BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 04.08.2022 r.


                                        

ZPF.271.21.7.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703R wraz z przepustem na rz. Stróżanka w m. Rudnik nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez F.H.U. A.S.BRUK Andrzej Słomiany, Wola Zarczycka 405D, 37-311 Wola Zarczycka. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

F.H.U. A.S.BRUK
Andrzej Słomiany
Wola Zarczycka 405D
37-311 Wola Zarczycka

60,00

40,00

100,00

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

  

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 04 sierpnia 2022 10:20  

Służby gminne