BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści SWZ (I)

Wyjaśnienie treści SWZ (I)

Email Drukuj PDF

                Rudnik nad Sanem, dnia 01.09.2022 r.

 

ZPF.271.26.3.2022

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel (II)”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Wykonawca nr 1:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie parametrów zaprojektowanych pompowni dla miejscowości Kopki, gdyż w projekcie jest zapis: "Zgodnie z kartą doboru" oraz "1.1.6.Dobór przepompowni

Dane techniczne przepompowni przedstawiono w dalszej części opracowania pn. „Pompownia ścieków” Dane te nie są załączone do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzupełnił brakującą dokumentację. Uzupełniona dokumentacja jest w folderze o nazwie Część 5 - Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki - po Wyjaśnieniu treści SWZ (I).

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy w zakresie zadania do miejscowości Kopki leży Etap I i Etap II z załączonej dokumentacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki” obejmuje cały Etap I oraz cześć Etapu II tj.: zlewnie ujęte w SWZ (Zlewnie: P1, P3, P5, P7, P9, P11).

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy przepompownia ścieków dla m. Kopki z Etapu I (na profilu ma nr P-11) to przepompownia nr P11 występująca w Etap II?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że występująca przepompownia P11 z Etapu I jest tożsama z przepompownią z Etapu II. .

Pytanie 4:

Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji dla ww. zadania dla m. Kopki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzupełnił brakującą dokumentację. Uzupełniona dokumentacja jest w folderze o nazwie Część 5 - Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki - po Wyjaśnieniu treści SWZ (I).

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

Załączniki:
alt 
Wyjaśnienie treści SWZ (I)

altZałącznik do Wyjaśnień SWZ (I)- dokumentacja projektowa Część 5 - Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki - po Wyjaśnieniu treści SWZ (I)


 

Służby gminne