BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści SWZ (II)

Wyjaśnienie treści SWZ (II)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 06.09.2022 r.

 

ZPF.271.26.4.2022

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel (II)”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Wykonawca nr 1:

Pytanie 1:

W związku z różnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur i kształtek PVC SN8

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34. Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki są olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH.

Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN681-2 WH lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 681-1.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie dla systemu rur – kształtek wykonanych z tego samego materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować system jednego producenta wykonany z tego samego materiału (rury i kształtki).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dla studni rewizyjnych będzie wymagał rury teleskopowej wykonanej z litego materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować teleskop z litego PVC min SN8.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie dla studni betonowych DN1000 studnie DN1000 wykonane z PP-B?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


Wykonawca nr 2:

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie informacji czy zasypka rury kanalizacyjnej (30 cm ponad rurę) ma być wykonana z piasku tak jak podsypka i obsypka boczna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasypka rury kanalizacyjnej ma być wykonana z gruntu rodzimego.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy po stronie wykonawcy leży zakup agregatu prądotwórczego w związku z zapisem w projekcie:

1.12.6.9 Awaryjne zasilanie przepompowni

Do awaryjnego zasilania przepompowni w energię elektryczną należy zastosować przewoźny

agregaty prądotwórczy o napędzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiorników jedno

i trójfazowych, o napięciu znamionowym 230V/400V i częstotliwości 50Hz, o mocy znamionowej nie

mniejszej niż 24,7 [kVA]

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakup agregatu prądotwórczego nie leży po stronie Wykonawcy.

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:
alt 
Wyjaśnienie treści SWZ (II)


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2022 13:50  

Służby gminne