BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.34.2022 - „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.34.2022 - „Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem”

Email Drukuj PDF

 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00432408/01 z dnia 2022-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40
1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 158761002
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d73e21c0-601b-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432408/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09 14:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026918/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Przebudowa stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.rudnik.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu
miniPortalu.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx,*pdf, i podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym
postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust. 2 niniejszego § 8 SWZ):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 niniejszego § 8 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania),
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych -§ 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.34.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem.

2. Zamawiający informuje, że zadanie określone w ust.1 jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
3. Środki o których mowa powyżej zostaną przyznane Zamawiającemu. Zamawiający uzyskał wstępną promesę Banku
Gospodarstwa Krajowego dofinansowania tego zadania. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie, która zostanie
zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i nałożonymi tą umową na Zamawiającego
obowiązkami, w szczególności co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objętego dofinansowaniem, niezwykle
istotne jest dotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego w §4 niniejszej SWZ terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.310 ustawy
Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.
5. Zakres przedmiotu zamówienia to:
1) Branża budowlana:
a) prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) roboty ziemne oraz uzupełnienie podbudowy,
c) budowa sektora rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej,
d) dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego,
e) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z
obrzeżami betonowymi i krawężnikami,
f) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki,
g) wygrodzenie trybun od płyty boiska piłkarskiego – balustrady,
h) budowa zadaszenia trybun,
i) budowa trybun prefabrykowanych,
2) Branża instalacyjna:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej,
b) wykonanie instalacji wodociągowej,
c) wykonanie instalacji zraszania murawy boiska piłkarskiego,
d) wykonanie odwodnienia drenarskiego,
e) wykonanie odwodnienia liniowego systemem korytek oraz liniowego.
3) Branża elektryczna:
a) likwidacja istniejących instalacji elektrycznych,
b) wykonane rozdzielnic R1, R2 i R3 obiektu wraz z liniami kablowymi,
c) wykonanie instalacji uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych,
d) wykonanie instalacji kontenera technicznego,
e) wykonanie rurarzu i studnie na potrzeby instalacji - kanalizacja kablowa,
f) wykonanie okablowania i montaż gniazd 230V w studniach,
g) wykonanie okablowania pod startery,
h) wykonanie okablowania wiatromierzy,
i) wykonanie instalacji elektrycznej zraszaczy oraz oświetlenia trybun,
j) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
k) wykonanie instalacji monitoringu oraz nagłośnienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Kryterium: Cena - waga 60%
2) Kryterium: Gwarancja –waga 40%.
Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i
zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:
4.1) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo
ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, 1 robotę budowlaną (dotyczącą remontu, budowy lub przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z
trybunami monolitycznymi) odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł brutto każda,
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
4.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia
będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji:
a) Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2020 r., poz. 220), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 p.z.p. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 5 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 7 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa
w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot
udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-11-24 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w Tarnobrzegu 09 9434 1070
2005 1500 0117 0039,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia tego
dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98
ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.
106 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 6
ust.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy -
Załącznik nr 8 do SWZ.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w
§15 w projekcie umowy . Projekt umowy stanowi Część 2. Wzór umowy do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

                                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
                                 

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Część 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt  Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym,

alt Załącznik nr 6 – Formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 7  – Formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr  8 - Formularz oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

alt Załącznik nr  9 - Formularz zobowiazania podmiotów,;

alt Część 2 – Wzór umowy,

alt Część 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 4 - Przedmiar robót

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa- NIEAKTUALNA

altCzęść 5 - Dokumentacja projektowa po Wyjaśnieniu SWZ (III)

alt Część 6 –  ID postepowania.

alt Kwota przeznaczona na zadanie

 

Służby gminne