BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek oraz zmianie terminu płatności IV raty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 1 września 2015 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargów na odbiór odpadów komunalnych do końca 2016 r. Rada Miejska w Rudniku nad Sanem podjęła uchwałę Nr VIII/50/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 2453).

Uchwałą zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą odpowiednio:

 • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

-        7,50 zł miesięcznie od mieszkańca do pierwszych 4 osób,

-        1,00 zł miesięcznie od mieszkańca od piątej i każdej kolejnej osoby;

 • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

-        13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca września stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast nadal właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji, w przypadku zmiany ilości mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Jednocześnie informuje się, iż osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od września 2015 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zawiadamia, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały Nr VIII/51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 2454) zmienia się termin płatności za IV kwartał, czyli za miesiące październik, listopad, grudzień z 15 stycznia na 15 grudnia.

Płatności za odpady komunalne należy dokonywać bez wezwania

 • na rachunek bankowy Gminy nr  23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 lub
 • w kasie Urzędu 

w terminach:

 • do 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty, marzec,
 • do 15 lipca za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
 • do 15 października za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień,
 • do 15 grudnia za miesiące październik, listopad, grudzień.
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:05  

Służby gminne