BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 

Informacje Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem udostępnia informuje o:

 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem


 - link Wykaz podmiotów, które moga odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych

- z nieruchomości zamieszkałych firma wyłoniona w przetargu (01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.):

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner
ul. Sienkiewicza 74, Wolina, 37-400 Nisko

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

1. Odpady zmieszane:

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZK
Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. COP 25,

- Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia /m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów.

 

2. Odpady zielone:

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZK
Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. COP 25,

- Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk
.

 

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne MZK Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1,

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, 37-418 Krzeszów.

 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

   

Rok

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

 

 

2012

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Wymagany poziom min.

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Rudnik

nad Sanem

25,00

22,04

26,58

39,91

44,26

 

 

 

 

  

Rok

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

 

 

2012

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Wymagany poziom min.

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

0

100

100

100

100

 

 

 

 

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

Nie powinien przekraczać

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

32,27

23,76

6,57

5,42

0,0

 

 

 

 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. Firma prowadząca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem:

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner
ul. Sienkiewicza 74, Wolina, 37-400 Nisko

2. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

ul. Mickiewicza

Rudniku nad Sanem (teren Miejskiej Oczyszczalni Ścieków).

Punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach 9001500

Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

1.Apteka im. A. Mańkowskiego

Tadeusz Biernat

ul. Rynek 1

37-420 Rudnik nad Sanem

2.Apteka prywatna

Barbara Polska

ul. Rynek 32

37-420 Rudnik nad Sanem

3.Apteka Arnica

Beata Baj

ul. Chopina 14

37-420 Rudnik nad Sanem

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner
ul. Sienkiewicza 74, Wolina, 37-400 Nisko

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza w Rudniku nad Sanem (teren Miejskiej Oczyszczalni Ścieków).

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:35  

Służby gminne