BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 20.04.2018 r.

ZPF.271.15.1.2018

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę boiska przy ulicy Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Warstwa ET ma mieć grubość 30 mm czy 35 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że grubość warstwy ET powinna wynosić 35 mm.

 

Pytanie 2:

Boisk do siatkówki ma być 2 sztuki? Wycenić 2 komplety słupków do siatkówki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić 2 komplety słupków do siatkówki.

 

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie: czy sprzęt sportowy wyceniać zgodnie z opisem z projektu budowlanego czy zgodnie z STWiORB? Jeśli zgodnie z STWiORB to czy wg punktu – pkt 1.4 czy 2.2. wyposażenie sportowe (str. 72-73)? Proszę o wskazanie dokumentu, ponieważ opisy sprzętu sportowego w projekcie i w STWiORB – pkt 1.4 czy 2.2 są rozbieżne.

Odpowiedź:

Sprzęt sportowy należy wyceniać zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Część ST-AB. 8, pkt 2.2 Wyposażenie sportowe) z zastrzeżeniem, że konstrukcja wysięgnika do koszykówki ma być dwusłupowa.

 

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie dokumentu, według którego mają być wycenione elementy małej architektury: tj. kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica regulaminowa? Czy ma to być projekt bud-wykonawczy czy opis z STWiORB – pkt 2.2 obiekty małej architektury?

Odpowiedź:

Elementy małej architektury należy wyceniać zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Część ST-AB. 8, pkt 2.2 Obiekty małej architektury).

 

Pytanie 5:

Informujemy, iż dla nawierzchni sportowych zewnętrznych nie obowiązuje w aktualnym stanie prawnym rekomendacja techniczna. Aprobaty techniczne oraz Rekomendacje techniczne nie są już wydawane. Obecnie wydawane są krajowe oceny techniczne (KOT) przez co należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. a Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn.(zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie stosowany. Natomiast z zapisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wynika, iż dla nawierzchni syntetycznych wykonywanych 'in situ' czyli na placu budowy wystarczy aby produkt posiadał aktualne badania na zgodność z normą EN 14877:2014.

Prosimy zatem o odstąpienie od wymogu posiadania w/w dokumentu na nawierzchnię poliuretanową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu posiadania aprobaty technicznej oraz rekomendacji technicznej na nawierzchnię poliuretanową.

 

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.

 

                                                                                                

                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                      Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                         mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 kwietnia 2018 13:31  

Służby gminne